Vanaf 27 september 2020 verplicht UBO's inschrijven in het UBO-register bij de KvK

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners. Dit zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.

Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK. Dit register gaat bijdragen aan:

 • het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. 
 • het transparanter maken wie zeggenschap heeft bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. 
 • het beter geïnformeerd besluiten met men zaken wil gaan doen.

Organisaties die verplicht zijn om UBO’s in te schrijven

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen;
 • stichtingen;
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid;
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • coöperaties;
 • partnerships: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE);
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV).

Kerkgenootschappen zijn ook verplicht UBO's in te schrijven maar dit is momenteel technisch nog niet mogelijk.

Organisaties zonder UBO-opgaveplicht

 • Eenmanszaken;
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen;
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen;
 • verenigingen van eigenaars;
 • rechtspersonen in oprichting;
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes).

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben (branch offices) hebben geen registratieplicht in Nederland. De Ltd of GmbH moet UBO's inschrijven in het land van oprichting.

Inschrijven van een UBO

Vanaf 27 september 2020 kan er op verschillende manieren opgave worden gedaan. Alleen de tekenbevoegden binnen de organisatie mogen UBO’s inschrijven. Per organisatie dient er een UBO-opgave te worden gedaan. De inschrijving dient te zijn afgerond voor 27 maart 2022. Het inschrijven van UBO's is kosteloos. Paralegal Flex Support is bekend met UBO-verklaringen, het in kaart brengen van UBO’s en alle KvK-werkzaamheden. Heeft uw organisatie behoefte aan ondersteuning om deze werkzaamheden voor u te verzorgen, neem contact op met Paralegal Flex Support, via info@paralegalflexsupport.nl.

AVG en UBO

Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Het gaat om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam;
 • geboortemaand en –jaar;
 • nationaliteit;
 • woonland;
 • de aard en omvang van het belang.

Een deel van de UBO-gegevens zijn niet openbaar. Deze kunnen uitsluitend worden ingezien door bevoegde autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie). 

Online is een KVK-uittreksel UBO-register te bestellen. Het KVK-uittreksel UBO-register is ook te bestellen via KVK Dataservice

®Paralegal Paralegal Flex Support / 22 september 2020