Centraal Aandeelhoudersregister en het UBO-register

De invoering van het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) loopt al sinds eind 2012. De feitelijke ingangsdatum is nog niet bekend. Naar verwachting zal eerst het UBO-register worden geïmplementeerd.

UBO-register

In januari 2016 is bekend gemaakt dat het UBO-register zal worden geïmplementeerd. UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner. Onder een UBO wordt verstaan een natuurlijk persoon die een (in)direct belang van 25% of meer heeft in een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een trust, stichting, administratiekantoor of een vennootschap.

De verplichte invoering van dit UBO-register volgt uit de vierde anti witwasrichtlijn die het Europees Parlement op 20 mei 2015 heeft aangenomen. Het doel van deze richtlijn is belastingontduiking, witwaspraktijken en terrorismefinanciering aan te pakken. Nederland moet deze richtlijn omzetten in nationale wetgeving. Het is de bedoeling dat het UBO-register transparantie en duidelijkheid oplevert.

Het UBO-register bevat privacygevoelige en vertrouwelijke gegevens en is daarom beperkt toegankelijk.

Welke informatie van de UBO wordt er vastgelegd in het UBO-register?

  • Naam
  • Geboortemaand en geboortejaar
  • Nationaliteit
  • Aard en omvang van het gehouden belang
  • Land van verblijf

Het UBO-register zal worden bijgehouden door de Kamer van Koophandel.

Voor het registreren van de UBO-informatie wordt de rechtspersoon zelf verantwoordelijk. Paralegal Flex Support is u daarbij graag van dienst.

Centraal Aandeelhoudersregister

Na de implementatie van het UBO-register zal het Centraal Aandeelhoudersregister worden ingevoerd. Dit betekent voor Nederlandse rechtspersonen dat de fysieke aandeelhoudersregisters van Nederlandse vennootschappen in bewaring moeten worden gegeven bij de Kamer van Koophandel.

Alleen bevoegde instanties zullen inzage krijgen in uw aandeelhoudersregister.

Paralegal Flex Support adviseert u tijdig na te gaan of uw aandeelhoudersregisters up-to-date zijn, voordat u deze afgeeft bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zou het goed zijn om alle aandeelhoudersregisters te digitaliseren.

Bovendien moet regelmatig worden gecontroleerd of de ingediende gegevens, zowel in het UBO-register als in het Centraal Aandeelhoudersregister, actueel zijn.

Paralegal Flex Support heeft heeft veel expertise opgedaan in het controleren en muteren van aandeelhoudersregisters en is u daarbij graag van dienst.